حراج!

کپسول پرفورمکس هرباویوا مخصوص آقایان بسته 30 عددی

540,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 5996903 دسته:

توضیحات

کپسول پرفورمکس هرباویوا حاوی عصاره خارخاسک، اسیدفولیک، روی، سلنیوم و ویتامین های ث، ای و بی است که به عنوان محصول تقویــت قــوای جنســی و میــل جنســی در مــردان، افزایــش اســپرماتوژنز و تقویــت قــدرت بــاروری و قــوای جســمی استفاده می شود.

روش مصرف 2 کپسـول همزمـان، دوبـار در روز همـراه بـا غـذا و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
تعداد 30 عدد
منع مصرف – در کودکان و نوجوانان منع مصرف دارد. – بــه علــت وجــود ســلنیوم و روی در ایــن فــرآورده از مصــرف طولانــی مــدت آن پرهیــز شــود. – در صـورت حساسـیت بـه هـر یـک از ترکیبـات موجـود در ایـن فـرآورده، از مصـرف آن خـودداری گردد. – از آنجایی کــه خارخاســک دارای اثــر پاییــن آورنــده قنــد خــون نیــز میباشــد، بیمــاران مصــرف کننــده ی داروهــای ضــد دیابــت در زمـان مصـرف ایـن فـرآورده نیـاز بـه کنتـرل قنـد خـون داشـته و شــاید تعدیــل دوز داروی ضددیابــت نیــز لازم باشــد. – خارخاســک مــدر می باشــد و درصــورت مصــرف آن بــا فرآورده¬هــای حــاوی لیتیــوم، بــه علــت افزایــش غلظــت خونــی لیتیــوم بایــد دوز مصرفــی آن را کاهــش داد. – در افـراد مبتـلا بـه هایپرپـلازی پروسـتات و سـرطان پروسـتات بـا احتیـاط مصـرف شود (8) . – دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
شکل محصول کپسول
صادرکننده مجوز سازمان غذا و دارو
کشور تولید‎کننده ایران
سایر توضیحات خارخاســک از جملــه گیاهانــی اســت کــه در طــب ســنتی کشــورهای مختلــف مــورد اســتفاده می­باشــد و تحقیقــات متعــددی، آثــار ســودمند ایــن گیــاه را در درمــان اختــلالات میــل جنســی، نابــاروری، ضعــف جنســی، انــزال زودرس و تحــرک اســپرم نشــان داده­انــد. خاصیــت تقویــت­کننــده­ی قــوای جنســی و جسـمی خارخاسـک مربـوط بـه سـاپونین­ها ازجملـه پروتودیوسـین )یــک اســترادیول ســاپونین) می­باشــد. در مطالعــات انجــام­شــده بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی و همچنیــن انســان، تجویــز خارخاســک موجــب افزایــش میــل جنســی و اســپرماتوژنز شــده­اســت. افــزون بــر ایــن افزایــش هورمون­هــای تستوســترون،LH و دی­هیدروتستوســترون نیــز گــزارش شــده­اســت. خارخاســک دارای اثــر آندروژنیــک مشــابه بــا تستوســترون بــوده و از طریــق مکانیســمی مشــابه بــا تستوســترون موجــب افزایــش وزن و تــوده­ی عضلانــی بــدن می­شــود. دیگــر ترکیبــات موجــود در ایــن فــرآورده از جملــه ویتامین­هــای B12، E ،C و ترکیبــات روی و ســلنیوم همــراه بــا اســید فولیــک در مجمــوع، ســلامت عمومــی بــدن را ارتقــا داده و بــا اثــر آنتی­اکســیدانی از فرآینــد پیــری جلوگیــری می­کننــد. افــزون بــر ایـن، روی و سـلنیوم جهـت تولیـد و حفـظ سـاختار اسـپرم بسـیار ســودمند می­باشــند.

موارد مصرف:
تقویــت قــوای جنســی و میــل جنســی در مــردان، افزایــش اســپرماتوژنز و تقویــت قــدرت بــاروری و قــوای جســمی.

عوارض جانبی:
در دوز پیشـنهادی عـوارض جانبـی خاصـی دیـده نشـده¬اسـت. در مـواردی بـی خوابـی گـزارش شـده اسـت.

شرایط نگهداری:
در دمای کمتر از 25 درجه ی سانتی گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.